Snelle levering binnen 2-4 dagen
Kiezen: ENG DE NL EUR GBP
Over ons https://www.teamsportbedarf.com https://www.teamsportbedarf.com https://www.teamsportbedarf.com https://www.teamsportbedarf.com


Winkelwagen | Log in
Teamsportbedarf Logo

Zoeken
Word onze fan op Facebook
Algemene Bepalingen en Voorwaarden van het bedrijf Trainingsunterlagen24 GmbH

 

§ 1 Algemene Bepalingen

 

(1) De volgende Algemene Bepalingen en Voorwaarden (B&V’en) gelden voor alle overeenkomsten, leveringen en andere diensten van het bedrijf Traininingsunterlagen24 GmbH, haar managers en directeuren (Magaging Director) Sacha en Daniel Mathiebe, Ramstedter Str. 24, 39326 Zielitz, Duitsland (hierna te noemen: verkoper) ten opzichte van hun cliënten. De geldende versie van de B&V’en is altijd de versie die geldt op het moment van levering.

 

(2) Iedere bepaling van de zijde van de cliënt die afwijkt van deze B&V’en, is hierbij afgewezen. De verkoper zal alleen akkoord gaan met afwijkende bepalingen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Individuele afspraken (incl. ‘side agreements’, toevoegingen en amendementen) hebben altijd voorrang boven deze B&V’en.

 

(3) De zakelijke relatie tussen de verkoper en de cliënt is onderhevig aan de Duitse wet, met uitzondering van de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Indien de cliënt een bedrijfseigenaar is zoals bedoeld in de German Commercial Code (Handelsgesetzbuch, HGB), een rechtspersoon vallend onder het publiekrecht of een speciaal fonds onder publiekrecht, is de rechtbank die van Zielitz.

 

(4) De taal in de overeenkomst is Duits.

 

§ 2 Inhoud van de overeenkomst en uitvoering van de overeenkomst

 

(1) De verkoper biedt zijn cliënten diverse producten aan (inclusief sportuitrusting en –materiaal) die verkregen kunnen worden in zijn online winkel of via eBay.

 

De verkoper kan uitsluitend leveren in de volgende landen: Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg, België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zwitserland, Tsjechië, Spanje. Andere landen op aanvraag.

 

(2) De uitvoering van de overeenkomst op eBay wordt geregeld door de volgende bepalingen:

 

Indien de verkoper een product op het eBay patform plaatst in het zgn. fixed-price gedeelte, d.w.z. de ‘Buy It Now’ functie, komt op die manier een bindend aanbod tot stand om de overeenkomst met betrekking tot dit product af te sluiten. De verkoper bepaalt een vaste prijs en een periode waarin het aanbod kan worden geaccepteerd (biedperiode).

 

De cliënt accepteert de aanbieding door te clicken op de ‘Buy It Now’ of ‘Buy It New’ knop en daaropvolgend te bevestigen. In het geval van een vaste prijs waarvoor de verkoper heeft gekozen voor de ‘Immediate Payment’ optie, accepteert de cliënt het aanbod door te clicken op de ‘Buy It Now’ knop en het betalingsproces direct af te werken. Een cliënt kan ook aanbiedingen voor meerdere producten accepteren door deze in het winkelwagentje te plaatsen en direct daarna het betalingsproces af te werken.

 

In het geval de verkoper een aanbieding voortijdig beëindigt, is een overeenkomst tot stand gekomen tussen de verkoper en de hoogste bieder, tenzij de verkoper gerechtigd was om het aanbod terug te trekken en de bestaande biedingen te annuleren. Redenen om een aanbod vroegtijdig te beëindigen, kunt u vinden onder http://pages.ebay.de/help/sell/end_early.html.

 

Een cliënt kan zijn/haar bod alleen terugtrekken indien hiervoor een geldige reden bestaat. (Redenen voor de mogelijkheid om een bod terug te trekken, kunt u hier vinden: pages.ebay.de/help/policies/invalid-bid-retraction.html). Nadat een bod op een geldige wijze is teruggetrokken, komt geen overeenkomst tot stand tussen de verkoper en welke cliënt dan ook die nadat het bod teruggetrokken is en de veilig afgelopen is, de hoogste bieder was.

 

Indien eBay een product heeft verwijderd voordat de biedperiode afloopt, komt geen geldige overeenkomst tot stand tussen de cliënt en de verkoper.

 

De cliënt kan zijn/haar ingegeven teksten voordat een bestelling geplaats wordt, corrigeren door gebruik te maken van de technische middelen die eBay hiervoor beschikbaar stelt. Correcties kunnen gemaakt worden door gebruik te maken van het gebruikelijke toetsenbord en de muisfunctie op de bestelpagina in de betreffende velden. Nadat op de ‘Buy It Now’ pagina geclickt is, kan de cliënt zijn/haar ingegeven teksten nog eens controleren op de volgende bevestigingspagina.  De cliënt ontvangt een e-mail waarin de uitvoering van de overeenkomst bevestigd wordt.

 

(3) Indien producten op een andere manier dan via eBay worden verkregen, komt de overeenkomst tot stand door acceptatie door de verkoper. Voordat de bestelling daadwerkelijk tot stand komt, kan de cliënt doorlopend alle ingegeven teksten corrigeren door middel van het toetsenbord en de muisfunctie. Verder zullen alle ingegeven teksten getoond worden in een bevestigingsscherm voordat de bestelling daadwerkelijk tot stand komt, en kunnen deze nog gecorrigeerd worden door middel van gebruik van het toetsenbord en de muisfunctie. De cliënt ontvangt een e-mail waarin de ontvangt en acceptatie van de bestelling bevestigd wordt. Alle aanbiedingen van de verkoper in zijn online winkel zijn niet-bindend. Afwijkingen en technische wijzigingen met betrekking tot de afbeeldingen of beschrijvingen zijn mogelijk.

 

(4) Gelijktijdig met de bevestiging van de bestelling, zal de verkoper aan de cliënt de tekst van de overeenkomst, deze B&V’en  de ontbindingsmogelijkheden sturen.

 

§ 3 Prijzen en betalingen

 

(1) Indien producten zijn verkregen via eBay, is de geldige prijs de prijs tegen welke de overeenkomst tot stand kwam. (cf. § 2, lid 2). Afgezien daarvan geldt de weergegeven prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten.

 

De verkoper zal uitsluitend leveren tegen vooruitbetaling, directe betaling, betaling via Paypal of in gevallen van levering op rekening. De verkoper zal aan de cliënt een factuur ter beschikking stellen, die ofwel overhandigd wordt gelijktijdig met de producten, dan wel in een tekstbestand zal worden aangeboden.

 

§ 4 Levering en overgang van het risico

 

(1) De bestelde producten worden geleverd op het adres dat door de cliënt is opgegeven, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. De levering wordt gedaan rechtstreeks vanaf het magazijn van de verkoper ofwel rechtstreeks vanaf de producent. De verkoper behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een gedeeltelijke levering te doen indien dit voordelig wordt geacht voor een vlot proces en gedeeltelijke levering niet onredelijk is ten opzichte van de cliënt. Aan de cliënt zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht als gevolg van de gedeeltelijke levering.

 

(2) De beschikbaarheid van individuele producten is weergegeven in de productbeschrijvingen. Voor goederen die verkocht worden door tussenkomst van veilinghuizen of die omschreven worden als ‘in voorraad’ in de online winkel, geldt dat de levertijd vijf werkdagen is nadat de overeenkomst tot stand is gekomen (in geval van betaling vooruit door middel van bankoverschrijving: acht werkdagen gerekend vanaf de dag dat de cliënt de betalingstransactie heeft verricht), tenzij anders wordt weegeven in de productbeschrijving. Indien gedurende een product door middel van de online winkel wordt verkocht en het product wordt weergeven als ‘niet op voorraad’, zal de verkoper zich bemoeien zo snel mogelijk te leveren. In een niet-voorzienbaar geval waardoor de levertijd of prestatieperiode niet gehaald wordt door overmacht, maatschappelijke acties, onvoorzienbare tegenslag of andere omstandigheden buiten de schuld van de verkoper, zal de periode navenant verlengd worden.

 

(3) De verkoper behoudt zich het recht voor ontslagen te zijn van de verplichting tot levering indien de goederen die door een vervoerder moeten worden afgeleverd, niet of slechts gedeeltelijk geleverd worden. Dit voorbehoud (‘Selbstbelieferungsvorbehalt’) geldt alleen indien de verkoper dienaangaande geen verwijt gemaakt kan worden. Het niet leveren zal niet geacht worden voort te komen uit een fout van de verkoper indien de bijbehorende overkoepelende overeenkomst tussen de verkoper en de vervoerder, met als doel de verplichting van de verkoper uit te voeren, op tijd tot stand gekomen was. Indien de goederen niet zijn geleverd, zal de verkoper de cliënt onmiddellijk op de hoogte stellen en de afgesproken prijs terugbetalen.

 

(4) Indien de cliënt een particulier is, gaat het risico op hem over op het moment van de overhandiging aan hem van de verkochte goederen, overeenkomstig § 446 van het Duitse Burgerlijke Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). In alle andere gevallen gaat het risico over op de cliënt op het moment van overhandiging van de goederen aan het vervoersbedrijf, overeenkomstig § 447 BGB.

 

§ 5 Voorbehoud van eigendomsrechten, recht van retentie

 

(1) De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot het moment waarop aan alle verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst voldaan is; voorts, indien de cliënt een rechtpersoon is, een bijzonder fonds onder publiekelijk recht of bedrijfseigenaar die zijn/haar commerciële of professionele activiteiten uitvoert, zal het voorbehoud van alle eigendomsrechten en het recht van retentie voortkomend uit de bestaande zakenrelatie tussen de partijen blijven bestaan totdat enige en alle aanspraken voortkomend uit de overeenkomst zijn voldaan.

 

(2) De cliënt is uitsluitend gerechtigd zijn/haar rechten van retentie uit te oefenen in zoverre deze tegenclaim voortkomt uit dezelfde overeenkomst.

 

§ 6 Aansprakelijkheid voor materiële defecten en defects of title

 

In het geval van een defect heeft de cliënt recht op zijn statutaire garantie volgens de hieronder staande bepalingen:

 

(1) De cliënt kan alleen een claim indienen betreffende defecten van de geleverde goederen, tekorten of incorrecte levering indien hij/zij de verkoper hiervan op de hoogte stelt binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaren. Indien de cliënt een bedrijfseigenaar is, is de garantieperiode één jaar. De hiervoor genoemde gelimiteerde garantieperiodes gelden niet indien in het geval van schadeclaims van de cliënt betreffende letselschade of gezondheidsschade voortvloeiend uit een defect dat te wijten is aan de verkoper, grove nalatigheid van de verkoper of personen die de verkoper heeft ingeschakeld om de overeenkomst na te komen. Indien de overeenkomst uitsluitend bedrijfseigenaren betreft in de zin van German Commercial Code (HGB), zijn de §§ 377 ff. van het HGB ook van toepassing.

 

(2) Na de melding van het defect ontvangen te hebben, stuurt de verkoper de cliënt een pakketlabel voor gratis retournering van de defecte goederen; derhalve worden eerder geretourneerde goederen niet geaccepteerd. Indien in tegenspraak met de melding van de schade er geen sprake is van beschadigde goederen, is de cliënt verplicht de kosten van het retourneren van de goederen terug te betalen.

 

(3) Indien het defect bestaat en de verkoper tijdig in kennis is gesteld, heeft de koper recht op rectificatie. In het geval de rectificatie niet slaagt, heeft de cliënt het recht de prijs te verlagen of de overeenkomst te ontbinden. In alle andere opzichten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

 

§ 7 Aansprakelijkheid

 

(1) Afgezien van de aansprakelijkheid voor materiële defecten en defects of title, is de verkoper zonder beperkingen aansprakelijk voor de gevolgen van schade die ontstaan is door opzettelijk verkeerd handelen of grove nalatigheid. De verkoper is ook aansprakelijk voor gewone nalatigheid en overtreding van essentiële verplichtingen (verplichtingen waarvan het niet-nakomen het vervullen van de contractuele afspraken in gevaar brengt) en overtreding van belangrijke contractuele verplichtingen (‘Kardinalpflichten’, verplichtingen waarvan de inachtneming essentieel is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en waarop de cliënt normaliter vertrouwt); dit heeft echter alleen betrekking op voorzienbare, contractspecifieke schades. De verkoper is niet aansprakelijk voor normale nalatigheden anders dan in de hiervoorgenoemde gevallen.

 

(2) De beperkingen in aansprakelijkheid in de paragraaf hierboven gelden niet in het geval van overlijden, lichamelijk letsel en gezondheidsschade; defecten nadat een garantie voor de kwaliteit van het product is afgegeven; en frauduleuze verzwijging van defecten. De aansprakelijkheid zoals geregeld in het German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz) blijft onverminderd van kracht.

(3) Indien de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit op dezelfde manier voor enige persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers van de verkoper, vertegenwoordigers en/of personen die door de verkoper zijn ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.

 

§ 8 Bescherming van gegevens

 

(1) De cliënt is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens, die nodig zijn om het proces ten uitvoer te brengen, worden opgeslagen op gegevensdragers van de verkoper. De cliënt gaat uitdrukkelijk akkoord met het opslaan en gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens. De verkoper zal uiteraard alle opgeslagen persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen. Het opslaan en het gebruik van de opgeslagen persoonlijke gegevens van de cliënt zal geschieden in overeenstemming met de Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) en de Telemedia Act (Telemediengesetz, TMG).

 

(2) De cliënt heeft het recht zijn/haar toestemming op ieder gewenst moment in te trekken met het oog op de toekomst. In dit geval is de verkoper verplicht de persoonlijke gegevens van de cliënt onmiddellijk te verwijderen. In het geval een bestelling nog niet volledig is verwerkt, zal de verwijdering plaatshebben onmiddellijk nadat de bestelling is verwerkt.

 

Bedenktijd

 

Recht om de overeenkomst ongedaan te maken

 

U heeft het recht om deze overeenkomst ongedaan te maken binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden.

 

De  bedenktijd is 14 dagen, beginnend op de dag dat u of een derde namens u, niet zijnde de koerier, de producten in ontvangst heeft genomen.

 

Teneinde uw recht om de overeenkomst ongedaan te maken uit te oefenen, dient u ons (Trainingsunterlagen24 GmbH, directeuren Sacha en Daniel Mathiebe, Ramstedter Str. 24, 39326 Zielitz, Duitsland, BTW nummer DE814960857, e-mail: info@teamsportbedarf.com, tel.: +49 39208 4951 00, fax: +49 39208 4951 13) te informeren over uw beslissing om de overeenkomst ongedaan te maken door middel van een duidelijke verklaring, zoals een brief verstuurd via de post, een telefax of een e-mail. U kunt het aangehechte model herroepingsformulier gebruiken; dit is echter niet verplicht.

 

Het binnen de bedenktijd verzenden van uw melding waarin u verklaart dat u uw recht om de overeenkomst ongedaan te maken wilt uitoefenen, is voldoende om binnen de bedenktijd te blijven.

 

U moet de goederen retourneren zonder onnodig oponthoud en binnen 14 dagen nadat u of iemand namens u, niet zijnde de koerier, het laatste goed in ontvangst heeft genomen.

 

Consequenties van het ongedaan maken van de overeenkomst

 

Indien u de overeenkomst ontbindt, moeten wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben zonder onnodig oponthoud en binnen 14 dagen na de dag dat wij uw melding van ontbinding van de overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Deze betalingen bevatten tevens de verzendkosten (exclusief bijkomende kosten als gevolg van het feit dat u een andere manier van levering heeft gekozen dan die wij aanbieden als de doorgaans meest voordelige vorm van levering). Voor de terugbetaling zullen wij dezelfde wijze van betaling hanteren die u voor de originele transactie gebruikt heeft, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Er zullen u onder geen enkele omstandigheid kosten voor de terugbetaling in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling vasthouden tot het moment dat wij de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen, ofwel het moment dat u een bewijs dat u de goederen teruggestuurd heeft, aan ons overhandigt, afhankelijk van welk moment het eerst komt.

 

U hoeft alleen een compensatie te betalen voor het waardeverlies van de goederen als gevolg van een handeling niet noodzakelijk om de toestand, eigenschappen of functionaliteit van een product te controleren.

 

Indien het de overeenkomst wilt ontbinden, vult u dan s.v.p. het formulier hieronder in en zendt dit terug aan:

 

Trainingsunterlagen24 GmbH

Directeuren (bedrijfsleiders): Sacha en Daniel Mathiebe

Ramstedter Str. 24

39326 Zielitz

Duitsland

 

E-mail: info@teamsportbedarf.com

 

Fax: +49 39208 4951 13 (7 dagen/24 uur)

 

Ik/wij (*) ontbinden hierbij de overeenkomst afgesloten door mij/ons met betrekking tot de aankoop van de volgende goederen (*)/de volgende dienst (*):

 

Datum van de bestelling (*)/datum van ontvangst (*):

 

Naam/namen van de cliënt:

 

Datum:

 

(*) doorhalen wat niet verlangd wordt

 

0 item(s)
EUR 0.00


Contact

Vragen?
Neem contact op met ons vriendelijke support team.

Contact

of

info@teamsportbedarf.nl

of

Telefoon:
+31 (0)24 8080196

Populair

T-PRO tactiekveld 550 x 830 mm (zelfklevend) - voetbal
T-PRO tactiekveld 550 x 830 mm (zelfklevend) - voetbal
meer » EUR 17.90

Populair

T-PRO Viermansverdediging Trainer - elastisch
T-PRO Viermansverdediging Trainer - elastisch
meer » EUR 89.90

Populair

T-PRO viermansverdedigingstrainer junior - elastisch
T-PRO viermansverdedigingstrainer junior - elastisch
meer » EUR 79.90

Populair

Oogklep – 2 maten
Oogklep – 2 maten
meer » EUR 0.70

Populair

T-PRO dribbelbril – heads up
T-PRO dribbelbril – heads up
meer » EUR 3.90

Populair

T-PRO mini trainersmap (leder) - voetbal
T-PRO mini trainersmap (leder) - voetbal
meer » EUR 24.90

Populair

T-PRO trainersmap (leder) – voetbal
T-PRO trainersmap (leder) – voetbal
meer » EUR 39.90

Populair

T-PRO CoachBook DIN A5 - voetbal
T-PRO CoachBook DIN A5 - voetbal
meer » EUR 0.00

Populair

T-PRO handdoek (2 formaten) - 9 kleuren
T-PRO handdoek (2 formaten) - 9 kleuren
meer » EUR 6.90

Populair

Trainings hulpmiddelen set - seizoensvoorbereiding (60 stuks)
Trainings hulpmiddelen set - seizoensvoorbereiding (60 stuks)
meer » EUR 179.90

Populair

Borduursel naar keuze - voor de T-PRO handdoek
Borduursel naar keuze - voor de T-PRO handdoek
meer » EUR 3.90

Populair

Shuttle run test – Complete set
Shuttle run test – Complete set
meer » EUR 49.90

Populair

T-PRO groundmarker (markeerhulpmiddel) – set van 25 stuks
T-PRO groundmarker (markeerhulpmiddel) – set van 25 stuks
meer » EUR 69.90

Populair

T-PRO area shooter junior – voor jeugdvoetbaldoel 5 x 2 m
T-PRO area shooter junior – voor jeugdvoetbaldoel 5 x 2 m
meer » EUR 109.90

Populair

T-PRO area shooter senior – voor voetbaldoel 7,32 x 2,44 m
T-PRO area shooter senior – voor voetbaldoel 7,32 x 2,44 m
meer » EUR 149.90

Populair

Loopladder - plat 6 m
Loopladder - plat 6 m
meer » EUR 12.90

Populair

Genummerde markeerschijven ø 12,5 cm (fluogeel) – set (1-12)
Genummerde markeerschijven ø 12,5 cm (fluogeel) – set (1-12)
meer » EUR 17.90

Populair

Mini kegels 10 cm (9 kleuren) – set van 10 stuks
Mini kegels 10 cm (9 kleuren) – set van 10 stuks
meer » EUR 6.90

Populair

Slalomstang 160 cm (Ø 25 mm, 2 kleuren) - enkel
Slalomstang 160 cm (Ø 25 mm, 2 kleuren) - enkel
meer » EUR 3.10

Populair

Slalomstang 160 cm (Ø 25 mm, 2 kleuren) – set van 10
Slalomstang 160 cm (Ø 25 mm, 2 kleuren) – set van 10
meer » EUR 29.90

Over ons | Contact | Betaalmethoden | Snelle levering | Newsletter